O SZKOLE  /  GALERIA ZDJĘĆ  /  AKTUALNOŚCI  /  STATUT SZKOŁY  /  NAUCZYCIELE  /  KONTAKT  / 

MENU

Aktualności

Samorząd szkolny

Sport

Dyskoteki

Mikołajki

WOŚP

Wycieczki

KALENDARZ SZKOŁY

Wywiadówki

Biuletyn informacyjny

Kalendarz szkoły

Szkolny Duszek (gazetka szkolna)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Aktualności

Nauczyciele

Galeria zdjęć

PRACOWNICY SZKOŁY

Nauczyciele

Administracja

POCZET SZTANDAROWY


 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w POLANICY-ZDR0JU
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I GIMNAZJALNYMI 
W POLANICY ZDROJU

Pobierz

 

Dział I Informacje ogólne o placówce

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole ………..............……...………...................…………6

Rozdział 2 Misja Szkoły i model absolwenta ……………...........……..…………......……..……7

Dział II Cele i zadania Szkoły i ich realizacja

Rozdział1 Cele i zadania Szkoły………..…..………….................…………….............…………8

Rozdział 2 Organizacja, cele i zadania Oddziałów Przedszkolnych……....……......………...11

Rozdział 3 Sposoby realizacji zadań w Szkole…………………………………………..........…….15

Rozdział 4 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……......………..…… 22

Rozdział 5 Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym .28

Rozdział 6 Nauczanie indywidualne…….............……………………………………...………………31

Rozdział 7 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki…………..………..…….32

Rozdział 8 Działania Szkoły w zakresie wspierania ucznia na pierwszym etapie

edukacyjnym….…….................................................................................................34

Rozdział 9 Pomoc materialna uczniom……………..…………………………………...…..…………37

Dział III Organa Szkoły i ich kompetencje

Wykaz organów Szkoły……………………………….…...............………………………………..…..39

Dyrektor Szkoły……………………………………………………………................…………………….39

Rada Pedagogiczna………………………………………….……………………………...............…….42

Rada Rodziców……………………………………………...………………………………….................45

Samorząd Uczniowski…………………………………..…………………………………….................47

Zasady współpracy organów Szkoły…………………...….................…………………………….48

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły……...………………......................…….50

Dział IV Organizacja kształcenia, wychowania i opieki

Rozdział 1 Organizacja nauczania……………………….....………………………........…………..50

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki ……........………53

Rozdział 3 Organizacja wychowania i opieki …………….……….………………………………….53

Szkolny system wychowania……………………...........................………………..…...…………53

Współpraca z rodzicami………………………………..........................………….…..……………54

Organizacja współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi

oraz innymi instytucjami…………………………........................................................…….55

Świetlica szkolna……………………………………………...........................………....…………….58

Stołówka szkolna……………………………………………...........................……………………….59

Rozdział 4 Organizacja szkoły…………………...............…………………………………………….60

Działalność innowacyjna ………………………….…………....……............................…………62

Praktyki studenckie………………………………………………...……............................…………62

Biblioteka ………………………………....…………………………………..........................…………63

Zespoły nauczycielskie………………………….…………………………...........................……...65

Rozdział 5 Organizacja pracowni szkolnych ………………………….……………………………..67

Dział V Pracownicy szkoły

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły………….………………………..……………….68

Zadania nauczycieli…………………………………………………………...........................………68

Zadania wychowawców klas……………..………………………………..........................……..70

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom................…….71

Zakres obowiązków Wicedyrektora…………………..………………...........................…….72

Dział VI Uczniowie Szkoły

Rozdział 1 Obowiązek szkolny ………...…………………………………………….......…...…….74

Rozdział 2 Zasady przyjmowania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do Szkoły.…76

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów..………………………………………………..…...........77

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

elektronicznych………………………………………………………………………………........…….. 79

Rozdział 5 Nagrody i kary…………………………………………………………….....................79

Rozdział 6 Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności……….………..….……… 81

Rozdział 7 Zasady karnego przeniesienia do innej szkoły…………………..………….……..82

Rozdział 8 Strój szkolny ………………………………………………………………...……………….83

Dział VII Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Rozdział 1 Ocenianie Wewnątrzszkolne ………………………..…………………….….….……..85

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie Szkoły………………………...…………..………….…..105

Rozdział 3 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w Oddziałach Gimnazjalnych……..107

Dział VIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole………………114

Dział IX Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu..….118

Dział X System doradztwa zawodowego……………………………...……………...118

Dział XI Ceremoniał szkolny ……………………………………………….………..……120

Dział XII Postanowienia końcowe…………………………………………..………..….120

 

UROCZYSTOŚCI
IMPREZY

60-lecie szkoły i
20-lecie imienia szkoły 2018

50-lecie szkoły 2008

Wyjazd do Wrześni
IV Sejmik Karpacki
2005r.

Występ teatralny nauczycieli 17.05.2008

Patron szkoły

Zdjęcia archiwalne

Przyjaźń
Polsko-Czeska

DRUKI DO POBRANIA

Statut Szkoły

Usprawiedliwienia

Plan lekcji

Ubezpieczenia

Podręczniki

Regulaminy

Rekrutacja

POLANICA-ZDRÓJ

Polanica-Zdrój

www.polanica.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju im. Żołnierzy z Monte Casino